Forretningsbetingelser pr. 01.05.2018

 

Advokaterne Nuparks forretningsbetingelser er gældende for enhver sag eller opgave, som firmaet påtager sig efter anmodning fra klienten, med mindre andet er aftalt skriftligt.

 

Firmaoplysninger

Advokaterne Nupark er et interessentskab af advokatselskaber med CVR-nr. 30 59 72 81.

Vores advokater er beskikket af justitsministeriet og vi er en del af Advokatsamfundet, samt medlem af Danske Advokater.

 

Fortrolighed

Vi er forpligtet til at behandle alle modtagne oplysninger fra klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og omfatter naturligvis alle medarbejdere hos Advokaterne Nupark.

Tavshedspligten er en af grundpillerne i advokatbranchen og håndhæves meget strengt. Du kan derfor altid trygt regne med, at alle oplysninger du giver os, som en selvfølge behandles strengt fortroligt.

 

Sagens modtagelse

Ved modtagelsen af en sag sikrer vi os via vores interne kontrolprocedurer, at sagen ikke indeholder en interessekonflikt med vores øvrige klienter. Hvis der konstateres en sådan interessekonflikt kan vi naturligvis ikke behandle sagen, men hjælper gerne med en henvisning til en anden advokat.

Advokaterne Nupark er som alle andre advokatfirmaer omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Det indebærer, at vi ved sagens oprettelse er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle vores klienter i form af CPR-nr. eller CVR-nr. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens regler i minimum 5 år fra klientforholdets ophør.

 

Klientkontomidler

Alle midler tilhørende vores klienter behandles naturligvis efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse med mindre klienten anmoder om anden placering.

Klientkontomidler er pr. 1. juni 2015 ikke længere omfattet af specielle regler om udvidet dækning under indskydergaranti for indskud i pengeinstitutter. Klientkontomidler er dermed omfattet af den almindelige regel om, at kun indskud op til 100.000 Euro (ca. DKK 750.000) dækkes af indskydergarantien. Dækningen på 100.000 Euro gælder pr. indskyder. Hvis en klient har øvrige midler i samme pengeinstitut, hvor klientkontoen er oprettet, vil disse midler skulle medregnes ved opgørelsen af, om det samlede nettoindskud overstiger 100.000 Euro. Deponeringskonti i handler med ejendomme til ikke-erhvervsmæssig benyttelse (privatbolig) er omfattet af en særlig garanti på 10 mio. Euro i indtil 12 måneder fra deponeringen. Reglen gælder ikke for erhvervsejendomme.

Det er klientens ansvar at oplyse Advokaterne Nupark om, at vedkommende har yderligere midler stående i det pengeinstitut, hvor klientkonto eller deponeringskonto er oprettet.

Advokaterne Nupark påtager sig intet ansvar for eventulle tab en klient måtte lide med hensyn til indskud på deponerings- eller klientkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

 

Honorar

Advokaterne Nupark afregner som udgangspunkt opgaverne efter medgået tid. Der tages ved afregningen desuden hensyn til en række faktorer, herunder opgavens kompleksitet, behovet for specialviden ved opgavens løsning, det ansvar rådgiver påtager sig, sagens betydning for klienten, værdien af vores ydelse og det opnåede resultat.

Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af klienten. Eksempler på udlæg og omkostninger er afgifter, tinglysningsafgifter, retsafgifter, gebyrer, rejse- og befordringsudgifter, forplejning, samt større kopierings- og forsendelsesudgifter. I forbindelse med ekspedition af ejendomshandler opkræves altid et beløb til dækning af porto og kopier. Der er ikke tale om en udtømmende opremsning af udgiftsarter som opkræves særskilt.

Efter anmodning fra klienten gives der i forbindelse med indgåelse af aftalen om ydelse af juridisk bistand oplysning om de vigtigste elementer i den forventede bistand og om størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt på forhånd at oplyse et præcist vederlag for opgavens udførelse, men i sådanne tilfælde gives der i stedet oplysning om, hvordan honoraret beregnes eller giver et begrundet overslag.  Ligeledes vil klienten efter anmodning få oplyst, hvilke udlæg der forventes afholdt i forbindelse med sagens behandling. Da oplysningerne er baseret på det påregnelige forløb af sagen, kan det faktiske forløb medføre væsentlige afvigelser i forhold til anslåede udlæg og honoraroverslag.

I forbrugerforhold giver vi de ovenfor beskrevne oplysninger om honorarets størrelse m.v., uanset om klienten anmoder om dette.

I sager af længere varighed fortages der normalt månedsvis acontoafregning af det udførte arbejde. Hvis der ikke har været aktivitet af betydning i sagen i en periode, kan dette fraviges. Alle omkostninger og udlæg opkræves hos klienten i forbindelse med acontoafregninger i sagen. Er der tale om større udlæg, anmodes klienten dog normalt om at forudbetale disse.

Det forbeholdes i visse situationer at kræve forudbetaling eller indbetaling af depositum til sikkerhed for omkostninger forbundet med sagen, samt vores honorar for sagens behandling.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes rente efter rentelovens regler.

 

Retshjælpsforsikring

Hvis du har tegnet en retshjælpsforsikring, typisk i forbindelse med Deres indbo-/familieforsikring, bilforsikring eller husforsikring, er der mulighed for at forsikringsselskabet betaler omkostningerne ved en aktuel tvist. Forsikringsselskabet beregner en selvrisiko, typisk på 10% af omkostningerne, dog min. kr. 2.500,00, som du selv skal betale. Retshjælpsforsikringer har typisk en maksimal dækning på kr. 125.000,00, men det kan variere fra selskab til selskab. Er din retssag omfattet af retshjælpsdækningen på en forsikring, afregner advokaten sit honorar direkte med forsikringsselskabet og er ikke berettiget til at opkræve noget hos dig udover selvrisikoen.

 

Fri proces

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser (faste indkomstgrænser) for at få fri proces, vil du i visse sager kunne få sagens omkostninger betalt af det offentlige. Ansøgning om fri proces indgives til Statsforvaltningen, som vurderer, om du har rimelig anledning til af føre sagen og mulighed for at få medhold ved domstolene. Fri proces dækker alle omkostninger ved sagen, herunder honorar til din advokat.

 

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Advokaterne Nupark er ansvarlig for den ydede rådgivning efter dansk rets almindelige regler og har tegnet ansvars- og garantiforsikring, der som minimum svarer til lovgivningens krav herom.

Ansvaret for den ydede rådgivning er begrænset til et beløb maksimalt svarende til dækningen på vores advokatansvarsforsikring, pt. kr. 5.000.000,00. Det samlede erstatningsbeløb, som en klient er berettiget til at modtage i anledning af krav rejst indenfor ét kalenderår kan ikke overstige dækningsmaksimum på vores ansvarsforsikring. Har vi ydet bistand til flere klienter med sammenfaldende interesser i en sammenhængende opgave, anses denne bistand som ydet i samme sag, og vores erstatningsansvar overfor samtlige klienter i anledning af mulige erstatningskrav i forbindelse med opgaven er begrænset til et beløb svarende til den maksimale dækning på vores ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringer og garantier er tegnet hos Tryg Forsikring.

Advokaterne Nupark, firmaet indehavere eller medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet avance, goodwill, image m.v.

Advokaterne Nupark påtager sig ikke noget ansvar for fejl begået af rådgivere eller andre samarbejdspartnere, som vi har henvist klienten til. Advokaterne Nupark hæfter heller ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter nærmere aftale med klienten har anmodet om at løse dele af en given opgave.

 

Persondata

Der indhentes kun persondata, som er absolut relevante for vores sagsbehandling. Persondata opbevares sikkert efter reglerne i Persondataloven og Persondataforordningen.

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre, med mindre der er indhentet tilladelse til det.

Du har altid ret til at få oplyst, hvad vi har registreret om dig. Du har ret til at få forkerte oplysninger korrigeret, ligesom du har ret til at kræve data slettet, som ikke længere er relevante for sagsbehandlingen eller til opfyldelse af lovkrav om opbevaring af oplysninger. Når data ikke længere er relevante, slettes de.

Når du indgår aftale med os om løsning af en opgave, giver du samtidig tilladelse til, at vi må indhente og opbevare oplysninger om dig, som er relevante for opgavens løsning. Vi opbevarer altid navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, da det er nødvendigt for kontakt og fakturering.

 

Lovvalg og værneting

Alle tvister i anledning af Advokaterne Nuparks rådgivning og sagsbehandling, herunder tvister om fortolkning af vores forretningsbetingelser, afgøres efter dansk ret ved Retten i Holstebro.

 

Kontakt

Har du et spørgsmål, så er du velkommen at skrive til os her, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Start med at skrive, og tryk enter for at søge